Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Tháng 10 : 84
Năm 2022 : 27.572
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018-2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS  PHÙNG  HƯNG

Căn cứ Điều lệ trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2011/TT-BGDĐTngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo );

          Căn cứ văn bản số 2935/SGDĐT và 2936/ SGDĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội  về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ các cơ sở giáo dục năm học 2018- 2019;

Căn cứ công văn số 378/GD&ĐT ngày 19/9/2017 của Phòng GD&ĐT Sơn Tây V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018- 2019;

           Căn cứ năng lực cán bộ và tình hình thực tế nhà trường.

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

TRƯỜNG THCS PHÙNG HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số     / QĐ-THCS                                                                                                                                        Phùng Hưng, ngày 15 tháng 8  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2018-2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS  PHÙNG  HƯNG

Căn cứ Điều lệ trường Trung học phổ thông và trường Phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /2011/TT-BGDĐTngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo );

          Căn cứ văn bản số 2935/SGDĐT và 2936/ SGDĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội  về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ các cơ sở giáo dục năm học 2018- 2019;

Căn cứ công văn số 378/GD&ĐT ngày 19/9/2017 của Phòng GD&ĐT Sơn Tây V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2018- 2019;

           Căn cứ năng lực cán bộ và tình hình thực tế nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Phùng Hưng năm học 2018-2019 gồm các ông bà ( có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ nhà trường có nhiệm vụ xây dựng lịch, kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của trưởng ban.

Việc kiểm tra thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật Thanh tra, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác thanh tra .

Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ hành chính, kế toán và các ông( bà ) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

Nơi nhân:

- Phòng GD&ĐT Sơn Tây

- Như điều 1

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                

 Đỗ Thị Thông

 

 

DANH SÁCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019

   ( Kèm theo Quyết định số     /QĐ- THCS ngày   tháng  8 năm 2018 của Hiệu trưởng  trường THCS Phùng Hưng)

  1. Danh sách ban kiểm tra:

 

1.

Bà: Đỗ Thị Thông

- Hiệu trưởng

- Trưởng ban

2.

Ông: Nguyễn Trung Kiên

- Phó Hiệu trưởng

- Phó trưởng ban

3.

Bà: Hoàng Thảo

- CTCĐ

- Thành viên

4.

Bà: Nguyễn Thị Lan Hương

-TKHĐTổ phó tổ XH

- Thành viên

5.

Ông: Bùi Văn Chung

- TT tổ KHXH

- Thành viên

6.

Bà: Lê Thị Thanh Tâm

- TT tổ KHTN

- Thành viên

7.

Bà: Lưu Thu Hà

- TT tổ Văn phòng

- Thành viên

8.

Bà: Khuất Thị Nga

- TPT

- Thành viên

9.

Bà: Nguyễn Thị Quý Ba

- Tổ phó tổ TN

- Thành viên

10.

Bà: Nguyễn Thùy Linh

- Tr.ban TTrND

- Thành viên

 

II. Phân công nhiệm vụ:

 

1.Đ/c Đỗ Thị Thông: HT- Trưởng ban

- Phụ trách chung, xây dựng KH Kiểm tra, Chỉ đạo điều hành công tác Kiểm tra

- Tự kiểm tra hồ sơ quản lý nhân sự, công tác tuyển sinh, công tác quản lý của Hiệu trưởng.

- Tham gia kiểm tra CSVC, Tài chính, hoạt động sư phạm của Giáo viên, dạy thêm học thêm, Kiểm tra các bộ phận chuyên trách, Kiểm tra toàn diện GV, Kiểm tra hoạt động của tổ nhóm chuyên môn, Kiểm tra thực hiện ba công khai, quy chế dân chủ, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GD; công tác chủ nhiệm lớp

2.Đ/c Nguyễn Trung Kiên: PHT- Phó ban Kiểm tra

- Chỉ đạo và trực tiếp Kiểm tra  các bộ phận Y tế, Thư viện, văn thư, thiết bị, Đội

- Kiểm tra hoạt động của tổ nhóm chuyên môn, dạy thêm- học thêm, hoạt động sư phạm của GV, Kiểm tra toàn diện GV, Kiểm tra nề nếp HS, Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

3. Đ/c Hoàng Thảo : CTCĐ- ủy viên ban KT.

 Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV, Kiểm tra toàn diện GV, Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, Kiểm tra phòng chống tham nhũng,

    4. Đ/c Nguyễn Thùy Linh: Tr.ban TTr ND- Uỷ viên

       Kiểm tra hoạt động sư phạm của GV, kiểm tra toàn diện GV, Nề nếp HS, Thực hiện ba công khai, quy chế dân chủ.

    5. Đ/c  Nguyễn Thị Lan Hương,  Bùi Văn Chung, Lê Thị Thanh Tâm,Lưu Thu Hà, Khuất Thị Nga, Nguyễn Thị Quý Ba,  Nguyễn Thùy Linh  : Uỷ viên ban Kiểm tra

     Tham gia kiểm tra hoạt động SP GV, Kiểm tra toàn diện GV, Nề nếp HS

    6. Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương- Thư kí : Ghi chép tổng hợp- Báo cáo- Tham gia kiểm tra theo quyết định.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip